.

 

 

 

 

 

Институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда

Институтът за изследване и развитие на лидерството в информационна среда е основно звено в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), съгласно чл. 25, ал.2 и чл. 26, б, ал.1 и ал. 2 от Закона за висшето образование (ЗВО). Учреден е съгласно Постановление на Министерски съвет на Р България, № 103, от от 08.05.2014 г., публикувано и действа на основание на Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав в Република България и Кодекса на труда, при спазване разпоредбите на Правилника за устройството, управлението и дейността на УниБИТ.

Връзки