.

 

 

 

 

 

Публикации

Бюлетин 1 – Доклади от първата научна сесия ПРОБЛЕМИ НА ЛИДЕРСТВОТО,
Съставител и редактор проф. д.ик.н Димитър Иванов
Институт по теория и практика на лидерството “Стефан Стамболов”
УИ „Св. Климент Охридски“, 3 февруари 2009 г., София

Бюлетин 2 – Доклади от втората научна сесия ЛИДЕРИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ИДЕИ В БЪЛГАРИЯ ХIХ – ХХ ВЕК
Съставител и редактор проф. д.ик.н Димитър Иванов
Институт по теория и практика на лидерството “Стефан Стамболов”
УИ „Св. Климент Охридски“, 25 юни 2009 г.,  ISSN 1313-8782

Бюлетин 3 – Доклади от третата научна сесия АРЕТÈ: ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО ЦЕННОСТНА СИСТЕМА НА ИНДИВИДА-ЛИЧНОСТТА – ЛИДЕРА,
4 февруари 2010 г.

Бюлетин 4 – Доклади от четвъртата научна сесия ПОЛИТИЧЕСКО ЛИДЕРСТВО: УРОЦИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ (Лидерство и национална сигурност), 2010

Бюлетин 5 – Доклади от пета научна сесия ЛИДЕРСТВОТО ПРЕД НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА МУЛТИКУЛТУРНАТА СРЕДА, София 2011

Бюлетин 6 – Доклади от шестата научна сесия ЛИДЕРСТВО В КРИЗА ИЛИ КРИЗА В ЛИДЕРСТВОТО
Съставител и редактор проф. д.ик.н Димитър Иванов
Издава ИТПЛ „Ст. Стамболов”, ISSN 1313-8782, София 2012

Бюлетин 7 – Доклади от седма научна сесия НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ: ДУХОВНОСТ И ЛИДЕРСТВО,
Съставител и редактор проф. д.ик.н Димитър Иванов
Издава ИТ ПЛ „Ст. Стамболов”, София 2013,  ISSN 1313-8782

 

 

Връзки