.

 

 

 

 

 

За нас

Предметът на дейност

 • извършване на дългосрочна научноизследователска дейност в областта на лидерството .

Основните задачи на Института

 • изследователски,
 • консултантски и експертни,
 • методически.

Научно-изследователската дейност

 1. Фундаментални и приложни научни изследвания в областта на лидерството.
 2. Независими мултидисциплинарни научни изследвания на теорията, историята и практиката на лидерството.
 3. Разработване на научни проекти с цел обосновка на решения за политиката в областта на лидерството, разработване на стратегии, концепции, прогнози и програми.

Методически дейности

 • да създава и разпространява нови знания и нови научно-приложни продукти;
 • да осигурява постоянно развитие на научноизследователската и научно приложната дейност,
 • да дава становища и експертни оценки за проекти и програми.

Консултантска и експертна дейност

 • да извършва анализ на теорията и практиката на лидерството в съвременна информационна среда
 • да определя методики за решаване на специфични проблеми на управлението.

Основните цели на Института

 1. максимално обвързване на теорията на лидерството с практиката на българския обществен живот;
 2. пряко сътрудничество между държавните и обществени органи и УниБИТ;
 3. поддържане националния характер на лидерството и адаптиране на чуждия опит в български условия;
 4. усъвършенстване на управленските процеси чрез ускорено увеличаване на знанията и уменията относно лидерските практики;
 5. демократизиране и модернизиране на управленските практики чрез укрепването на мрежовите хоризонтални връзки за сметка на йерархичните вертикални структури и вектори на управление;
 6. развитие и прилагане на междуинституционални отношения и публично-частно партньорство в сферата на лидерството;
 7. взаимно доверие и взаимопомощ между основните звена и преподаватели за уплътняване на обществената мисия на УниБИТ;
 8. участие и сътрудничество на УниБИТ в управлението на страната чрез експертна дейност, научна продукция и учебни програми.
 9. пряко сътрудничество с изнесения Център по лидерска подготовка във Висшето военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“.
Връзки